De afgelopen maanden zijn er nogal wat wijzigingen geweest op het gebied van de teruggave van dividendbelasting door de inwerkingtreding van de conditionele bronheffing op dividenden en de procedure voor gebundelde teruggaafverzoeken.

Als u of uw financieel dienstverlener dividendbelasting wil terugvragen, is daarvoor eerst een eenmalige registratie met een registratieformulier vereist. Dit formulier is te vinden in Mijn Belastingdienst Zakelijk onder Overige Belastingen, kopje Teruggaaf van Dividendbelasting. In het registratieformulier moet u aangeven of u zichzelf registreert of uw financieel adviseur als gemachtigde. Tot 1 juli 2024 kan dividendbelasting worden teruggevraagd via het oude portaal voor ondernemers. Daarna kan dat alleen nog via Mijn Belastingdienst Zakelijk, waarop u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

Voor de teruggaaf of vermindering van dividendbelasting moet onderscheid worden gemaakt tussen kwalificerende aandelenbelangen (5-procentbelang, maar onder verdragen vaak meer) of kleine portfoliobelangen. Verder is voor buitenlandse gerechtigden van belang of Nederland een belastingverdrag heeft met het land van de dividendgerechtigde.

Ontvanger gevestigd in Nederland

Een Nederlandse vennootschap die deelnemingsdividenden (belang van tenminste 5 procent) uitdeelt aan een andere Nederlandse vennootschap hoeft daarover geen dividendbelasting in te houden. Deze vrijstelling geldt als de ontvangende vennootschap gerechtigd is tot de deelnemingsvrijstelling, waarmee wordt beoogd om dubbele belasting van winsten te voorkomen. Mocht toch dividendbelasting zijn ingehouden, dan kunt u die verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting. Over beleggingsdividenden is in de regel 15 procent dividendbelasting verschuldigd. In Nederland gevestigde organisaties die niet aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen, zijn vrijgesteld. Voorwaarde is dat de betreffende organisatie over een geldige kwalificatiebeschikking beschikt en geen vrijgestelde beleggingsinstelling vormt. Een kwalificatiebeschikking kunt u sinds 2024 aanvragen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, met fiscale software of via een fiscaal dienstverlener.

Ontvanger gevestigd in buitenland

Voor deelnemingsdividenden geldt een vrijstelling of verlaagd tarief. Bij belastingverdragen moet u nagaan welk bezitspercentage hiervoor is vereist en of ook een indirect aandelenbelang kwalificeert. Voorbeeld: onder het belastingverdrag met België geldt een verlaagde bronheffing van 5 procent bij een direct aandelenbelang van tenminste 10 procent. Dit is eveneens het geval onder het verdrag met Duitsland mits de aandelen voor 365 dagen (inclusief de dag van dividenduitkering) worden aangehouden.

Beleggingsdividenden

Als hoofdregel moet de inhoudingsplichtige of het betaalkantoor over de uitbetaalde dividenden dividendbelasting inhouden tot het geldende verdragspercentage. Het percentage bedraagt veelal 15 procent, hetgeen gelijk is aan het nationale percentage. Bij de aangifte dividendbelasting moet het formulier IB 92 Universeel (IB 95 USA IB 96 USA en een geldig certificaat form. 6166 voor VS-gerechtigden) worden overgelegd. Deze regel geldt ook als het verdrag voorziet in een gehele of gedeeltelijke vrijstelling.

Als u aan enkele voorwaarden voldoet, kunt u deze administratieve verplichting voorkomen. U moet zich hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en voor iedere dividendontvanger bevestigen dat hij de uiteindelijk gerechtigde is. Een belangrijke voorwaarde is verder dat u bij het indienen van de aangifte dividendbelasting een overzicht van eventueel toegepaste vermindering van dividendbelasting moet bijvoegen. Tenslotte moet u een goede administratie bijhouden van de bewijsstukken die ten grondslag liggen aan dit overzicht.

Teruggave – ontvanger gevestigd in Nederland

Organisaties die niet aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen en dividenden van een Nederlandse vennootschap ontvangen, kunnen de ingehouden dividendbelasting terugvragen. Vanaf 1 januari 2024 geldt hiervoor een versnelde procedure.

Deelnemingsdividend – ontvanger gevestigd in buitenland

Hiervoor geldt vaak een vrijstelling. Mocht toch belasting zijn ingehouden, dan kan deze worden teruggevraagd. De uitkerende vennootschap of de gemachtigde kan dit teruggaafverzoek bij haar belastinginspecteur indienen. Daarvoor moeten de navolgende gegevens worden overgelegd:

  1. De naam, het adres en de vestigingsplaats van de ontvanger van het dividend;
  2. Het bedrag van het geplaatste en gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap;
  3. Het gedeelte van het kapitaal van de Nederlandse vennootschap dat de ontvanger onmiddellijk of middellijk bezit.

Afhankelijk van het toepasselijke belastingverdrag moet bij het verzoek misschien ook nog één of meer van de navolgende gegevens worden vermeld:

  1. Dat het kapitaal van de ontvanger geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld;
  2. Dat de ontvanger geen maatschap of vennootschap onder firma is;
  3. Dat de dividenden naar het vestigingsland van de ontvanger worden overgemaakt en op grond daarvan in dat land aan belasting worden onderworpen.

Te gebruiken formulieren

Als u een vermindering van dividendbelasting op portfoliodividenden wil claimen onder verdragen, moet u daarvoor de formulieren IB 92 Universeel (IB 95 USA of IB 96 USA voor VS-gerechtigden) gebruiken. Dit formulier moet de aandeelhouder, de houder van een hybride lening of zijn gemachtigde ondertekenen. Wanneer u als gemachtigde tekent, moet u bij elk formulier een kopie van de schriftelijke machtiging toevoegen. Dit is niet vereist in de navolgende situaties:

  1. De claim heeft uitsluitend betrekking op opbrengsten van aandelen en hybride leningen die de gemachtigde op de datum van betaalbaarstelling van de opbrengst in beheer heeft;
  2. De aandelen of leningen zijn op naam ingeschreven in een register dat door de vennootschap, die de effecten heeft uitgegeven, wordt gehouden.

Voorwaarde is wel dat u in het bezit bent van een door de Belastingdienst/kantoor Buitenland afgegeven vergunning.

Let op! U moet onder de handtekening van het formulier de navolgend tekst opnemen:

Gemachtigde.

Vergunning van de Belastingdienst/kantoor Buitenland d.d. …, nr. ….

Speciale collectieve teruggaafprocedure voor transparante buitenlandse lichamen

Met toestemming van de participanten mogen deze entiteiten een collectief teruggaafverzoek bij de belastingdienst/kantoor buitenland indienen, omdat de entiteit zelf geen inwoner van het verdragsland is. Een collectief verzoek kan echter alleen worden ingediend voor participanten die voor tenminste een jaar onafgebroken participeren in de transparante entiteit. Ook moet deze of haar gemachtigde een machtiging van de Belastingdienst hebben. Hiervoor moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet het verzoek voor alle verdragsgerechtigde participanten worden ingediend. Dit dient per verdragsland te worden gedaan op naam van de transparante entiteit. Verder moet deze entiteit voor alle verdragsgerechtigde participanten over een woonplaatsverklaring beschikken waaruit blijkt dat deze in het betreffende verdragsland wonen. Deze mag niet ouder zijn dan twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin het dividend ter beschikking is gesteld.

Ook moet de entiteit voor alle achterliggende participanten bevestigen dat zij de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden zijn en voor VS-participanten in de administratie over een geldig en ingevuld formulier IB 95 USA of formulier IB 96 USA plus geldig certificaat formulier 6166 beschikken. Bij een gebundeld teruggaafverzoek wordt de beschikking op het verzoek en de betaling naar een aangewezen participant gestuurd. De bewijsstukken die ten grondslag liggen aan een collectief verzoek moeten goed worden geadministreerd op grond van artikel 52 Algemene Wet inzake rijksbelastingen en zeven jaar worden bewaard. Onterechte of te hoge teruggaven moeten onverwijld worden gemeld aan de Belastingdienst.

Vrijgestelde entiteiten

Een belangrijke voorwaarde voor de vermindering van bronbelasting is dat de entiteit onderworpen is aan winst- of vennootschapsbelasting in het andere verdragsland. Omdat vrijgestelde entiteiten niet aan deze eis kunnen voldoen, is in belastingverdragen veelal een speciale bepaling opgenomen. Daarin wordt bepaald dat deze entiteiten geacht worden aan belasting te zijn onderworpen als zij worden beheerst door de wetten van het andere verdragsland of aldaar hun plaats van leiding hebben. Deze entiteiten komen dan in aanmerking voor verdragsvoordelen. Dit is van belang voor buitenlandse pensioenfondsen, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen. Vrijgestelde entiteiten die in een EU/EER of aangewezen derde land zijn gevestigd, komen dan in aanmerking voor een teruggaaf van dividendbelasting, mits de entiteit ook niet in Nederland zou zijn belast als zij hier zou zijn gevestigd. Hiervoor geldt geen wederkerigheidseis. Vanaf 2024 geldt voor deze teruggaaf een versnelde procedure.

Woonplaatsverklaring

Als aan de verdragsregeling voor het inwonerschap wordt voldaan, verstrekt de Nederlandse Belastingdienst een woonplaatsverklaring. Oude belastingverdragen bevatten echter vaak geen regeling voor verdragsinwonerschap en dan wordt de woonplaatsverklaring alleen op basis van wederkerigheid verstrekt. De Belastingdienst gaat uit van wederkerigheid, tenzij het tegendeel blijkt. Als u gemachtigde bent en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u met de Belastingdienst een overeenkomst sluiten, zodat u gebundelde teruggaafverzoeken mag indienen. Deze faciliteit mag u echter alleen gebruiken als u een verzoek indient voor tenminste 25 personen en verklaart dat u aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Verder moet u aan bepaalde technische vereisten voldoen. Zo moet u geregistreerd staan als gebruiker van de Aansluit Suite Digipoort (Logius) en voldoen aan de aansluitvoorwaarden daarvan. Ook moet u geregistreerd zijn voor het Overheidsidentificatienummer (OIN) en in het bezit zijn van een PKI-certificaat van één van de gecertificeerde Certification Service Providers. Andere belangrijke voorwaarden betreffen de aanmelding van een contactpersoon en het indienen van verzoeken namens een gerechtigde die op grond van een belastingverdrag gerechtigd is tot een vermindering.

Administratieve verplichtingen

Voor gebundelde verzoeken moet u beschikken over een geldige woonplaatsverklaring van de gerechtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee jaar inclusief de dag waarin het dividend ter beschikking wordt gesteld. Voor gerechtigden uit de VS moet u ook over een geldig en ingevuld formulier IB 95 USA of formulier IB 96 USA beschikken met een certificaat form. 6166. Ook moet u tijdig rechtsgeldige opdrachten tot vertegenwoordiging ontvangen en dient de gerechtige in te stemmen met de vastlegging van zijn persoonsgegevens, indiening van gebundelde verzoeken en een gebundelde uitbetaling.

Alle gerechtigden buiten de VS moeten verklaren dat ze de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden zijn. Bij verzoeken van 10.000 euro of meer moeten ze ook verklaren dat de dividenden niet geheel of gedeeltelijk ten goede komen aan een ander die geen of een lager recht op verrekening, teruggaaf of vermindering heeft en dat zijn aandelenpositie ongewijzigd blijft.

Een belangrijk aspect vormt ook due dillegence om te waarborgen dat correcte verzoeken worden ingediend en het aantal omissies wordt beperkt. Belangrijke wijzigingen in de administratieve organisatie, de interne controle en de geautomatiseerde ondersteuning moeten dan ook direct worden gemeld aan de Belastingdienst. De documentatie moet zeven jaar worden bewaard en voldoen aan de vereiste bericht- en gegevensspecificaties.

Inningsverplichtingen

Bij een gebundeld verzoek stemt de gemachtigde in met de toepassing van artikel 64 AWR. Dit betekent dat de inspecteur voor een doelmatige inning van belastingschulden en boetes van bepalingen van de belastingwet mag afwijken en de gemachtigde voor alle rechten en verplichtingen in plaats van de gerechtigde treedt. Omissies die tot een te hoge teruggave kunnen leiden, moeten direct worden gemeld bij de Belastingdienst, evenals ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitgekeerde teruggave. De (naheffings)aanslagen en beschikkingen worden gestuurd naar de gemachtigde, die de aanslagen direct moet voldoen, ongeacht het feit of hij deze kan verhalen op de gerechtigde.

Waar indienen

Een verzoek voor een gebundelde teruggave moet ingediend worden bij Kennis- en Expertisecentrum Buitenland, Team Buitenlandse Investeerders 2 – Dividend. Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend binnen de in het belastingverdrag vermelde termijn. Als het verdrag geen termijn bevat, moet u dit binnen vijf jaar doen. Vanaf 2024 geldt voor uitdeling van dividenden naar belastingparadijzen of landen die voorkomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve landen een conditionele bronheffing. Deze is gelijk aan het Vpb-tarief dat momenteel 25,8 procent bedraagt.

In een vrijstellingsverzoek moet u de naam, het adres, de vestigingsplaats en het RSIN van de inhoudingsplichtige en de naam, het adres en de vestigingsplaats van het buitenlandse lichaam opnemen. Indien van toepassing moet u gegevens opnemen van de vaste inrichting waaraan het dividend wordt toegerekend en van alle andere door een verdrag gestelde voorwaarden.

Op het verzoek wordt beslist voor bezwaar vatbare beschikking. Deze blijft voor het lopende kalenderjaar en de vier daarop volgende kalenderjaren van kracht zolang aan alle voorwaarden wordt voldaan. Binnen een maand na afloop van het kalenderjaar moet via een speciaal formulier voor iedere gerechtigde opgaaf worden gedaan van alle uitbetaalde vrijgestelde dividenden.

Voor teveel ingehouden dividendbelasting kan een teruggaafverzoek worden ingediend als aan alle verdragsvoorwaarden wordt voldaan. Op dit verzoek wordt beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking en de teruggaaf wordt overgemaakt aan de inhoudingsplichtige. Dit moet u indienen bij Belastingdienst/kantoor Arnhem, Team bronbelasting, Postbus 9007, 6800 DJ Arnhem.

Aandachtspunten

Voor het claimen van een teruggaaf is eerst een eenmalige registratie vereist. Het teruggaafverzoek moet vanaf 1 juli via mijnbelasingdienst.nl zakelijk worden ingediend. Voor de bronheffing is het onderscheid tussen deelnemings- en beleggingsdividenden van belang. Voor deelnemingsdividenden kan het tarief, het vereiste belang en de vereiste bezitsperiode per verdrag verschillen. Van belasting vrijgestelde organisaties kunnen een kwalificatiebeschikking vragen om te worden vrijgesteld van dividendbelasting. Belangrijke aandachtspunten bij de administratieve verplichtingen zijn het indienen van een overzicht van toegepaste verminderingen, de bewaarplicht en het gebruik van de juiste formulieren IB universeel, IB 95 USA en IB 96 USA. Als u tenminste 25 deelnemers heeft, is een gebundeld teruggaafverzoek mogelijk.

Bron: Fiscaal Totaal