Het kabinet verstrekt met een groot pakket aan koopkrachtmaatregelen in de Miljoenennota 2023 de inkomenspositie van mensen en bedrijven om de nadelige effecten van de gestegen prijzen te dekken. Zo zijn er aanvullende regelingen gekomen ten aanzien van de energierekening, waaronder de instelling van een tijdelijk prijsplafond voor huishoudens en kleinverbruikers en de toekenning van een energietoeslag. Ook is in de recente kamerbrief van 28 oktober 2022, nr. DGBI-O / 22524336 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekosten (hierna: TEK) die gaat gelden voor energie-intensieve MKB verder uitgewerkt. De TEK gaat vanaf 1 november 2022 al gelden en de maximale vergoeding bedraagt € 160.000. Om in aanmerking te komen voor de TEK dient aan een aantal nader genoemde voorwaarden te worden voldaan. Hierna wordt aan deze aanvullende maatregelen nader aandacht besteed.

Tijdelijk prijsplafond per 1 januari 2023
Met ingang van 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers die gas, elektriciteit en/of warmte gebruiken. In de brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 4 oktober 2022, nr. DGKE – DE / 22500317 is de vormgeving van het prijsplafond nader uitgewerkt. Het prijsplafond is nadrukkelijk tijdelijk van aard en geldt tot en met 31 december 2023. Voor wat betreft de kleinverbruikers geldt het prijsplafond voor zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

Maximumtarieven en grensvolumes
Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Deze maximumtarieven betreffen de variabele leveringstarieven inclusief energiebelasting en BTW. Voor het energieverbruik dat de volumegrenzen te buiten gaat geldt het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Het kabinet heeft uitgerekend dat een huishouden met een gemiddeld verbruik in 2023 in totaal voor zo’n € 2.500 voordeel heeft van het prijsplafond. Met deze invulling van het prijsplafond blijft de prikkel om energie te besparen bestaan en sluit het plafond beter aan bij huishoudens die verwarmen met een warmtepomp en dus meer elektriciteit en minder gas gebruiken.

Warmte
In de brief van 4 oktober 2022 is verder aangegeven dat wordt bezien hoe de prijs van warmte kan worden meegenomen in het tijdelijke prijsplafond. Immers, ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. De ACM heeft aangegeven dat zij in de bepalingen van de Warmtewet en het Warmtebesluit ruimte ziet om een maximumtarief vast te stellen dat bestaat uit twee onderdelen. Het tarief bestaat enerzijds uit een prijs gerelateerd aan het tijdelijke prijsplafond van gas. Het prijsplafond van 1,45 euro per m3 gas tot een verbruik van 1200 m3 zou zich voor warmte vertalen in een prijsplafond van 47,39 euro per gigajoule warmte. Het is nog onduidelijk tot welk verbruik het prijsplafond voor warmtenetten gaat gelden.

Let op!
Omdat het huidige prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruikmaken van blokverwarming, waarbij in een appartementengebouw warmte met een collectieve cv-ketel of warmtepomp wordt opgewekt, waarna die warmte door de verhuurder of de VVE wordt geleverd aan de appartementseigenaren en/of appartementshuurders, worden alternatieve mogelijkheden onderzocht om ook deze huishoudens in dezelfde mate ondersteuning te kunnen bieden.

Tijdelijke regeling tot eind 2022
Verder ontvangen kleinverbruikers voor de maanden november en december van dit jaar (2022) via de energieleveranciers een tegemoetkoming van gemiddeld € 190 per huishouden als korting op de energierekening.

Energie-intensieve mkb
Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-intensieve mkb. In de kamerbrief van 4 oktober 2022 is daartoe een zogenoemde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voorgesteld. In de recente brieven van 14 oktober 2022, DGBI / 22509644 en van 28 oktober 2022 is de TEK nader uitgewerkt en is inzicht gegeven in welke bedrijven in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van de ondernemer en is nadrukkelijk een tijdelijke tegemoetkoming die tot eind 2023 geldt. De steun zal van toepassing zijn over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Doelgroep
De TEK-regeling staat open voor alle bedrijven en sectoren zolang aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het mkb-bedrijf heeft maximaal 250 medewerkers, maximaal € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal maximaal 43 miljoen;
  • Het mkb-bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister van het KvK;
  • Het mkb-bedrijf verbruikt jaarlijks meer dan 5.000m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit;
  • Minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten, waarbij het eerste en tweede kwartaal de meetperiode zullen zijn.

Let op!
Bedrijven die niet aan bovenvermelde voorwaarden voor energie-intensiteit en energieverbruik voldoen, komen niet in aanmerking voor de TEK, maar vallen mogelijk wel onder het tijdelijk prijsplafond voor consumenten en kleinverbruikers.

Compensatie
De compensatie zal bestaan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023.De vergoeding bedraagt 50% van de kostenstijging boven een referentieprijs, met een maximum van € 160.000. De drempelprijs is vastgesteld € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit. Er wordt een maximale vergoeding per bedrijf gehanteerd van € 1, 00 per m3 gas en € 0,30 per KWh. Voor agrarische bedrijven, zoals landbouwbedrijven, geldt vanwege Europese staatssteunregels een lager maximumbedrag van € 62.000 per onderneming. Samenvattend zijn de parameters van de TEK-regeling de volgende:

  1. Minimum jaarlijkse verbruiksdrempel: 5000m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit;
  2. minimum energie-intensiteit: 12,5% van de omzet;
  3. Vergoedingspercentage: 50%:
  4. maximum vergoedingsbedrag: € 160.000

RVO en aanvraag TEK
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat deze regeling uitvoeren. De regeling is van toepassing over het hele jaar 2023 en de laatste 2 maanden van 2022. Naar verwachting kan in het tweede kwartaal van 2023 een eerste aanvraag voor de TEK worden gedaan. Het kabinet kijkt thans samen met financiers (zoals banken) naar maatregelen om de maanden tot openstelling van de regeling te overbruggen. Zo hebben een aantal banken aangegeven graag welwillend te zijn om klanten van een voorfinanciering te voorzien in de overbruggingsperiode, wanneer het aannemelijk is dat zij subsidie uit de TEK gaan ontvangen.

Redactie: Nextens