Een ondernemer met een auto van de zaak loopt tegen diverse fiscale vraagstukken aan. Er zijn verschillende voordelen aan een auto van de zaak, maar er zitten uiteraard ook haken en ogen aan. Voor de omzetbelasting doen zich weer andere vragen voor dan bij de inkomstenbelasting. Als adviseur wilt u hem of haar behoeden voor te veel kosten en wijzen op financieel voordeel.

Voordelen van een auto van de zaak

Het meest voor de hand liggende voordeel is natuurlijk dat de kosten, lasten en afschrijvingen in mindering komen op de winst. Verder kan een ondernemer die recht heeft op aftrek van omzetbelasting daar logischerwijs ook voordeel mee behalen.

Voor een milieuvriendelijke auto van de zaak valt mogelijk milieu-investeringsaftrek te claimen. Dit kan oplopen tot maar liefst 36% over een cataloguswaarde van € 50.000. Gaat het om een bestelauto, dan is bovendien maximaal 28% investeringsaftrek te claimen en mag onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van speciale belastingvoordelen zoals de grijskentekenregeling. Dit levert per saldo een voordeel op ter grootte van de volledige BPM en een aantrekkelijk korting van 75% op de motorrijtuigenbelasting.

Wat zijn de nadelen van de voordelen bij de inkomstenbelasting?

Uiteraard zijn aan al deze voordelen de nodige mitsen en maren verbonden. Zo loopt de ondernemer op tegen de bijtellingsregels, tenzij deze kan bewijzen dat hij of zij per kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers rijdt.En hoe zit het bij gebruik van meerdere auto’s in een jaar? Moeten voor al deze auto’s bijtelling worden toegepast? Tellen de kilometers van een vervangende auto mee of is dat niet verplicht? En hoe kan aan de bewijslast worden voldaan? Is de door de Belastingdienst gevraagde rittenregistratie het enige bewijsmiddel of kan uw cliënt variëren? Deze vragen leiden vaak tot vervelende discussies tussen ondernemer en inspecteur.

Gaat het om een bestelauto, dan is bovendien nog niet zeker of deze überhaupt wel onder de bijtellingsregels valt, of dat er sprake is van een uitzonderingssituatie zoals bij een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend is ingericht voor het vervoer van goederen.

De autoregels voor de omzetbelasting

Voor wat betreft de omzetbelasting ligt de fiscale problematiek net iets anders. Ook hier zijn de privékilometers van belang, maar is de definitie daarvan anders dan bij de inkomstenbelasting. Verder is de bewijslast anders verdeeld. De ondernemer hoeft de gereden kilometers dan namelijk niet te bewijzen, maar kan volstaan met – het veel makkelijker – aannemelijk maken. Lukt dat niet, dan krijgt uw cliënt te maken met de btw-dienstenregels voor een auto van de zaak. Het onderscheid in bewijslastregels tussen de bijtelling en de omzetbelasting heeft als gevolg dat een omzetbelastingcorrectie voor de inspecteur veel moeilijker op te leggen is dan een correctie in de bijtelling. Goed opletten kan in zo’n geval honderden euro’s schelen.

Gevaarlijke belastingen

Tot slot is het van belang om te beseffen dat de BPM en de motorrijtuigenbelasting in fiscaal opzicht gevaarlijke belastingen zijn. Het niet-voldoen aan de voorwaarden van de grijskentekenregeling kan er zo maar toe leiden dat per saldo meer aan de Belastingdienst terug moet worden betaald dan ooit aan voordeel is ontvangen.

De taak van de adviseur

Het is dus echt belangrijk om zorgvuldig de precieze voorwaarden en de bewijslastverdeling bij de diverse autobelastingregelingen in de gaten houden. Dat kan een flink financieel voordeel opleveren voor uw cliënt en de fiscale risico’s voor de ondernemer beperken, en soms helemaal voorkomen. Dat de fiscale spelregels regelmatig wijzigen vanwege wetswijzigingen en uitspraken van de rechter, maakt een en ander er voor u helaas niet makkelijker op.