Jong RB vindt ons belastingstelsel te complex. Dat het anders kan en anders moet laten de leden van Jong RB zien. Begin 2018 willen ze aan de politiek een visiedocument als uitgangspunt voor een nieuw belastingstelsel aanbieden. Uit een onderzoek onder Jong RB-leden blijkt dat maar liefst 97{a13444c03a9b95460d967739b99832bf1b1ec122d34a41ee3e631b4e6d1a7f8b} van de young professionals geen behoefte heeft aan meer fiscale regels en zelfs 100{a13444c03a9b95460d967739b99832bf1b1ec122d34a41ee3e631b4e6d1a7f8b} geeft aan ontevreden te zijn over het huidige belastingstelsel. Een gewenste majeure herziening van het belastingstelsel wordt op korte termijn niet verwacht. De Jong RB-leden beoordelen het huidige belastingstelsel slechts met het rapportcijfer 5,4. Jong RB is een professioneel netwerk voor jonge leden (tot en met 35 jaar) van het Register Belastingadviseurs die werkzaam zijn in de mkb-(belasting)adviespraktijk.

Onderwerp: Jong RB schetst uitgangspunten toekomstig belastingstelsel

Geachte heer Berck en woordvoerders van de Tweede Kamer,

In Nederland klinkt de roep om belastinghervorming veelvuldig. De Tweede Kamer krijgt jaarlijks advies over de herziening van ons belastingstelsel, gevraagd (officiële belastingcommissies) en ongevraagd (politieke partijen, wetenschap, instituten, brancheorganisaties). Voor de huidige Kamerleden die deze adviezen met bijbehorende zwaarlijvige rapporten hebben gemist, voorspellen wij dat ook de komende kabinetsperiode uw Kamer hier niet aan kan ontkomen.

Ons belastingstelsel is te complex. Hoe kan het ook anders met wensen en ambities in de zin van grondbeginselen, meervoudige doelen, (on)gewenste instrumenten, randvoorwaarden, politieke voorkeur en (inter)nationale voorkeuren van overheden en burgers etc. Dat moet allemaal vertaald worden in fiscale wetgeving. Het huidige belastingstelsel heeft zijn kracht verloren en heeft geleid tot maatschappelijk ongewenste scheefgroei en onbegrijpelijkheid. Naleving van de veelheid aan fiscale regels, waarvan het effect onduidelijk is, staat onder druk. Jullie staan voor een uitdaging!

Wij voelen ons als Jong RB verantwoordelijk om uw Kamer hierbij te helpen. Misschien heeft u zich al afgevraagd wie wij zijn. Jong RB is een professioneel netwerk voor jonge leden (tot en met 35 jaar) van het Register Belastingadviseurs die werkzaam zijn in de mkb-(belasting)adviespraktijk. Kortom: de nieuwe generatie belastingadviseurs. Wij zijn enthousiaste en betrokken professionals die zich verantwoordelijk voelen richting te geven aan een belastingstelsel dat voldoet aan de tijd waarin wij nu leven en de (technische) toekomst kan blijven dragen, dus met zijn tijd mee gaat.

Een aanpassing van ons belastingsysteem verdient daarom prioriteit. En als dat niet gebeurt, dan wordt de roep uit de praktijk en de samenleving steeds luider.

Tijdens recente bijeenkomsten hebben wij stil gestaan bij de fiscale uitdagingen voor het nieuw te formeren kabinet. Hieruit is gebleken dat:

•      97{a13444c03a9b95460d967739b99832bf1b1ec122d34a41ee3e631b4e6d1a7f8b} van de professionals (inclusief raadpleging van haar stakeholders) geen behoefte heeft aan meer fiscale regels;

•      100{a13444c03a9b95460d967739b99832bf1b1ec122d34a41ee3e631b4e6d1a7f8b} van de professionals aangeeft ontevreden te zijn over het huidige belastingstelsel;

•      96{a13444c03a9b95460d967739b99832bf1b1ec122d34a41ee3e631b4e6d1a7f8b} van de professionals een majeure herziening van het belastingstelsel niet verwacht van het nieuw te formeren kabinet;

•      Het huidige belastingstelsel slechts met het rapportcijfer 5,4 wordt beoordeeld.

Hierbij viel op dat het belastingstelsel in één adem wordt genoemd met complexiteit, ongelijkheid en pleisterwerk. De resultaten spreken voor zich.

Belangrijke punten die volgens de Jong RB leden en haar stakeholders (o.a. fiscale studenten, jongerenplatformen SER, Ministerie van Financiën etc.) de aandacht verdienen bij de wenselijke vormgeving van een nieuw belastingstelsel zijn:

  • Welke grondbeginselen en randvoorwaarden vormen de basis voor een belastinghervorming;
  • Is de huidige verdeling tussen belasting op inkomen en belasting op consumptie nog optimaal;
  • Het inspelen op de armoedeval zoals deze nu ervaren wordt;
  • Moet beïnvloeding van gedrag (o.a. duurzaamheid) plaatsvinden door middel van fiscale wetgeving;
  • Het verankeren van ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry in fiscale wetgeving;
  • Voorkomen van maatschappelijke tegenstellingen;
  • Inspelen op internationale ontwikkelingen zoals toenemende mobiliteit van burgers en bedrijven in relatie tot belastingheffing.

Jong RB reikt hierbij zoals gezegd graag de helpende hand aan de Tweede Kamer. Wij denken op onze eigenzinnige wijze graag actief mee over oplossingsrichtingen voor de thema’s die in onze mkb- belastingadviespraktijk momenteel spelen. U mag hierbij een eigentijds visiestuk met een vertaalslag naar onze fiscale toekomst van ons verwachten. U hoort nog van ons.

Wilt u eerder met ons van gedachten wisselen? Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Met fiscale groet, namens Jong RB,

Ralph Rijnders RB (voorzitter)

Laura Geerlings RB (vicevoorzitter)

cc: mevrouw K. Arib

(Bron: Fiscaal Totaal)