De Raad van de EU heeft overeenstemming bereikt over een richtlijnvoorstel voor crypto bezittingen. In het voorstel zijn aanbieders van cryptoactivadiensten verplicht transacties over hun klanten te rapporteren. Het gaat om DAC8.

Wat vooraf ging aan DAC8
In 2011 is binnen de EU de Bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2011/16/EU ook bekend als DAC1) ingevoerd om de administratieve samenwerking tussen de EU lidstaten te verbeteren op het gebied van automatische uitwisseling van inlichtingenuitwisseling. In de daaropvolgende jaren is de richtlijn uitgebreid dan wel aangepast via DAC2 (automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens volgens de Common Reporting Standard), DAC3 (automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken, DAC4 (automatische uitwisseling van Country-by-Country Reporting), DAC5 (geeft fiscale autoriteiten toegang tot anti witwas inlichtingen), DAC 6 (vormt de basis voor de Wet melding grensoverschrijdende constructies), DAC7 (gegevens uitwisseling van digitale platformen).

En dan nu DAC8
In een persmededeling van mei 2023 wordt in de kop vermeld dat de Raad focust op cryptoactiva en rijkste personen. De wijziging van de Bijstandsrichtlijn in DAC8 ziet op verplichte uitwisseling van gegevens voor cryptobezittingen. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de rapportage en automatische uitwisseling van inlichtingen over inkomsten uit transacties in cryptoactiva en over voorafgaande fiscale rulings voor de meest vermogende individuen. Het doel is het bestaande wetgevingskader te versterken door de registratie- en rapportage­verplichtingen en de algemene administratieve samenwerking tussen belastingdiensten uit te breiden. Aldus de persmededeling.

Een voorstel voor deze wijziging was al in december 2022 gepubliceerd. Eerder werd onderkend dat de snelle en wereldwijde (digitale) ontwikkeling het risico op belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking met zich meebracht. DAC8 houdt het volgende in volgens de persmededeling:

Aanbieders van crypto diensten zullen inlichtingen moeten rapporteren over transacties (overmakingen of wisseltransacties) in cryptoactiva en elektronisch geld. De bepalingen van de DAC8 inzake due diligence, rapportage­verplichtingen en andere regels voor rapporterende aanbieders van cryptoactiva­diensten zullen aansluiten bij het rapportagekader voor cryptoactiva (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF) en bij een reeks wijzigingen van de gemeenschappelijke rapportagestandaard (Common Reporting Standard (CRS)), die de OESO in het kader van het G20-mandaat heeft opgesteld. De G20 heeft het CARF en de wijzigingen in de CRS, die beide een integrale aanvulling vormen op de mondiale normen voor automatische informatie-uitwisseling, bekrachtigd.

Daarnaast worden er bepalingen in opgenomen over de uitwisseling van voorafgaande grensoverschrijdende rulings voor vermogende individuen, evenals bepalingen over de automatische uitwisseling van inlichtingen over dividenden zonder bewaarneming en soortgelijke inkomsten, om het risico op belastingontduiking, belastingontwijking en belastingfraude te verminderen.

Tenslotte wordt een aantal andere bestaande bepalingen van de DAC gewijzigd. Zo tracht het voorstel de regels inzake de rapportage en mededeling van het fiscaal identificatie­nummer (FIN) te verbeteren, om het voor de belastingautoriteiten gemakkelijker te maken de belastingplichtigen te identificeren en de daarmee verband houdende belastingen correct te beoordelen. Ook de bepalingen over de sancties die de lidstaten moeten opleggen aan personen die de nationale wetgeving inzake DAC-rapportage­verplichtingen niet naleven, worden gewijzigd.

Het bereik van DAC8 is gekoppeld aan de EU Markets in Crypto Assets richtlijn (MiCA richtlijn). De MiCA richtlijn reguleert de uitgifte van crypto assets binnen de Europese Unie. Niet EU cryptodienstverleners vallen dus alleen onder de rapportageverplichting van DAC8 wanneer zij onder het bereik van MiCA vallen of nexus hebben in een bepaalde EU lidstaat. De tijd zal het leren of dit de zwakke plek van DAC8 zal worden. Voor een regeling die de uitdagingen van de digitale economie probeert aan te pakken, lijkt dit nog een typische bricks and mortar aanpak.

Inwerkingtreding van DAC8 staat gepland voor 1 januari 2026, na advies van het Europees Parlement.

Bron: Nextens