De aandacht voor de fiscale behandeling van crypto, of het nu gaat om activiteiten met betrekking tot crypto of betalingen in crypto, neemt toe. De praktijk verlangt naar meer duidelijkheid. Het was dan ook te verwachten dat er een Wob-verzoek zou worden ingediend. Inmiddels is een besluit genomen op dat verzoek.

Met het verzoek werd kort geformuleerd openbaarheid verzocht van het beleid als het gaat om de fiscale behandeling van ontvangen en uitgaande betalingen met cryptovaluta, in het bijzonder ten aanzien van ondernemers en de gewenste administratieve vastlegging van crypto.

In het recent verschenen Wob-besluit zijn naar aanleiding van dit verzoek enkele documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt met de opmerking dat het bindend advies wordt heroverwogen en geactualiseerd.

De volgende documenten zijn (deels) openbaar gemaakt:

 1. Een bindend advies met een uitgebreide analyse van de omzetbelasting kennisgroep vrijstellingen, overheid en landbouwregeling. Dit bindend advies van 20 april 2016 (met adviesnummer 13-210-007) gaat over de toepassing van de financiële vrijstelling in de omzetbelasting (artikel 11 Wet OB) op digitale betaalmiddelen (cryptocurrency) zoals de Bitcoin. In dit advies worden standpunten ingenomen over de toepassing van de financiële vrijstelling voor de omzetbelasting op een aantal beschreven leveringen en dienstverrichtingen die verband houden met cryptocurrency. Kortweg komen de standpunten van de kennisgroep op het volgende neer:
  • Diensten die bestaan uit de omwisseling van bitcoins voor wettige betaalmiddelen tegen transactievergoeding dan wel tegen een vergoeding die overeenkomt met de marge die ontstaat bij de omwisseltransactie is vrijgesteld van btw;
  • De leveringen en diensten door een ondernemer tegen betaling in bitcoins zijn een voor de btw belastbare prestatie (en kunnen afhankelijk van de prestatie belast of vrijgesteld zijn). De overdracht van slechts de bitcoins zelf (in het kader van een betaaltransactie) is echter geen voor de btw belastbare prestatie;
  • De diensten van walletproviders die bestaan uit het tegen vergoeding ter beschikking stellen van digitale wallets zijn vrijgesteld van btw;
  • Het door een miner/ delver decoderen van een block is geen voor de btw belaste prestatie. Echter, het door een miner/ delver verifiëren/ controleren van een transactie tegen een transaction fee is een btw belastbare prestatie maar overigens vrijgesteld.
 2. Een document waarbij een (onderbouwd) standpunt wordt ingenomen over de vraag of als voorraad kwalificerende bitcoins op basis van een collectief Lifostelsel (Lifo per balansdatum) kan worden gewaardeerd. Het collectief Lifostelsel is in beginsel toegestaan als waarderingstelsel voor bitcoins die als voorraad kwalificeren.
 3. Een volgend openbaar gemaakt document bevat onderbouwd standpunten over de toepassing van de ruilarresten op bitcoins. In dat document worden de ruilarresten niet van toepassing geacht op de resultaten behaald door een cryptohandelaar. Verder worden de ruilarresten ook niet van toepassing geacht op de resultaten behaald op handel in cryptovaluta middels een crypto-tradingbot.
 4. Tot slot is er een document openbaar gemaakt waarin het standpunt van het kennisgroep openbaar wordt gemaakt over de vraag hoe een vennootschapsbelastingplichtig lichaam (een BV) het door middel van een Initial Coin Offering (middels utility token) (ICO) opgehaald geld (ten bedrage van 9 miljoen euro) fiscaal moet verantwoorden. Meer concreet wordt de vraag beantwoord of dit winst vormt in het jaar van ontvangst of dat winstneming kan worden uitgesteld. In het document wordt het standpunt ingenomen dat het mogelijk is om een passiefpost te vormen voor tenminste een gedeelte van de opbrengsten die zijn genoten in verband met de ICO. De beoordeling voor welk deel een passiefpost kan worden gevormd en op welk moment deze kan vrijvallen, is aan de behandelend inspecteur.

Goed dat deze documenten openbaar zijn gemaakt. Tegelijkertijd verbaast het mij dat er zo weinig documenten bestaan met standpunten over de fiscale behandeling van betalingen in dan wel tegen cryptocurrency door en aan ondernemers. Cryptocurrency, althans de bitcoin, bestaan al sinds 2009. Gelet op de toename van Nederlandse crypto aanbieders en brokers, gedurende in ieder geval de laatste jaren, zijn kennelijk ook in Nederland veel nieuwe particulieren en ondernemers cryptocurrency gaan bezitten en gebruiken. Dan zou je toch verwachten dat er meer beleid over de fiscale behandeling van dat bezit en gebruik bestaat?

 

bron:fiscaal totaal