De algemene aftrekbeperking in de Wet IB 2001 zorgt ervoor dat bepaalde kosten en lasten beperkt aftrekbaar zijn van de winst. Voor de kosten van onder andere voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, feestelijke bijeenkomsten en vermaak geldt de aftrekbeperking. De hoofdregel is een aftrekbeperking van een vast bedrag van € 5.100 (2023), maar gekozen kan ook worden voor de aftrekbeperking van 20% van de totale gemengde kosten. Over het algemeen geldt dat als de gemengde kosten gering zijn, het beste kan worden geopteerd voor een aftrekbeperking van 20%.

In een uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 12 april 2023, nr. 20/00511, 

, lag de vraag voor of de algemene aftrekbeperking van toepassing is op bepaalde loonkosten die onbelast onder de werkkostenregeling aan het personeel zijn uitgekeerd. Hierna wordt nader op de uitspraak van het Gerechtshof ingegaan.

Feiten

Belanghebbende exploiteert een supermarkt. Het daarmee behaalde resultaat is als winst uit onderneming in de aangifte IB/PVV 2016 aangegeven. Voor zijn personeel past hij de werkkostenregeling toe. Tot de loonkosten die belanghebbende ten behoeve van zijn werknemers in 2016 heeft gemaakt behoort een bedrag van € 6.533,91. Dit bedrag is op grond van de werkkostenregeling voor de loonbelasting onbelast is gebleven. Het betreft vergoedingen en verstrekkingen van (op de werkplek) genuttigde maaltijden, consumpties, personeelsfeesten en werkkleding. De vergoedingen en verstrekkingen zijn deels cao-gerelateerd. Belanghebbende meent dat op de hiervoor genoemde loonkosten de algemene aftrekbeperking niet van toepassing is omdat de loonkosten onder de werkkostenregeling vallen. De Inspecteur meent dat op de loonkosten die ten behoeve van de werknemers zijn gemaakt de algemene aftrekbeperking wel van toepassing is.

Geschil

Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de aftrekbeperking van art. 3.15, lid 1, onder a en b, van de Wet IB 2001 van toepassing is op de loonkosten.

Uitspraak Hof ’s-Hertogenbosch

Het hof stelt vast dat het bedrag aan loonkosten ad € 6.533,91 ziet op de categorieën kosten en lasten waarvoor de aftrekbeperking geldt. Uit de wetsgeschiedenis komt naar voren dat de aftrekbeperking niet van toepassing is voor zover de vergoedingen en verstrekkingen tot het belaste loon zijn gerekend. Het hof overweegt dat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de aftrekbeperking slechts dan niet van toepassing is als het kosten betreft die feitelijk in de loonbelasting zijn betrokken. Dit is niet anders dan na de invoering van de werkkostenregeling.

Belang voor de praktijk

Uit de uitspraak van het hof volgt dat de algemene aftrekbeperking van toepassing is op loonkosten die onder de werkkostenregeling belastingvrij aan de werknemers zijn verstrekt. Dit is slechts anders als het kosten betreft die feitelijk in de loonbelasting zijn betrokken. In het laatste geval is de algemene aftrekbeperking niet van toepassing.

Bron: Nextens